Regulamin V Biegu ELIMINATOR

czyli…
Rzeźnia w Beskidach

 

I Cel imprezy

 • przeprowadzenie biegu najwyższej kategorii ATTIQ Ligi Biegów Górskich
 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich
 • promocja Beskidów, miasta Ustroń, biegów górskich

II Organizator

 • Fundacja Bieg Rzeźnika

III Termin, miejsce i trasa Biegu

 • Start I etapu Biegu odbędzie się w sobotę, 07 listopada 2020 r. o godz. 11:00
 • Start każdego z etapów: przy dolnej stacji kolejki na Czantorię Wielką (375 m n.p.m.)
 • Meta każdego z etapów: przy górnej stacji kolejki na Czantorię Wielką (875 m n.p.m.)
 • Długość jednego etapu: ok. 1700 m, przewyższenie D+: ok.450 m.
 • Całkowita długość trasy wszystkich etapów: ok. 6800 m (do długości trasy nie jest wliczony zbieg po każdym etapie do linii startu), sumaryczne przewyższenie D+: 1800m.
 • Przeciętne nachylenie stoku: ok. 27%!
 • Trasa: goo.gl/hHUCVm

IV Forma i Przebieg Zawodów

 • głównym celem zawodów jest jak najszybsze, czterokrotne dotarcie ze startu, po niezwykle stromym zboczu do mety.
 • trasa zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest ta sama – jedynie osobno wyznaczone będą strefy startu i mety: dla kobiet – strefa różowa, dla mężczyzn – strefa niebieska.
 • zawody składają się z 4 biegów/etapów. W pierwszym etapie startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. W drugim etapie startuje 75% początkowej liczby startujących kobiet z najlepszymi czasami i 75% początkowej liczby startujących mężczyzn z najlepszymi czasami (zaokrąglając w górę do pełnej jedności). W trzecim i czwartym etapie startuje odpowiednio 50% i 25% początkowej liczby startujących kobiet i mężczyzn, najszybszych w poprzedniej serii.
 • zawodnicy, którzy na danym etapie (od startu do mety) nie zmieszczą się w limicie 45 minut nie będą sklasyfikowani na danym etapie. W szczególności zawodnicy, którzy dobiegną po limicie, nie zakwalifikują się do następnego etapu nawet gdyby były jeszcze wolne miejsca na kolejny etap.
 • zawodnicy niezakwalifikowani nie mają prawa wystartować w następnym etapie.
 • w każdej z serii organizator ma prawo rozdysponować do dwóch „dzikich kart”.
 • PRZYKŁAD: Przy zgłoszeniu do zawodów 300 zawodników w tym 200 mężczyzn i 100 kobiet – tyleż startuje w I etapie. Do II etapu przechodzi: 150 najszybszych mężczyzn i 75 najszybszych kobiet, do III Etapu: 100 najszybszych mężczyzn i 50 najszybszych kobiet, a do IV etapu: 50 najszybszych mężczyzn i 25 najszybszych kobiet.

Przebieg zawodów:

 • start do każdego z następnych etapów odbywać się będzie w odstępach: co 60 min dla mężczyzn i dla kobiet. Zawodnicy po dotarciu do mety muszą zbiec na linię startu następnego etapu o własnych siłach, po wyznaczonej trasie powrotu, w tempie umożliwiającym im stawienie się na starcie kolejnego etapu.
 • zawodnicy, którzy po I Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują zieloną dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal. Zakwalifikowani zawodnicy do II etapu otrzymają na mecie I etapu dedykowaną niebieską bransoletkę na nadgarstek, co będzie jednocześnie przepustką do strefy startu do II etapu.
 • zawodnicy, którzy po II Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują niebieską dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal. Zakwalifikowani zawodnicy do III etapu otrzymają na mecie II etapu dedykowaną czerwoną bransoletkę na nadgarstek, co będzie jednocześnie przepustką do strefy startu III etapu.
 • zawodnicy, którzy po III Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują tytuł Hero, czerwoną dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal. Zakwalifikowani zawodnicy do IV etapu otrzymają na mecie III etapu dedykowaną czarną bransoletkę na nadgarstek co będzie jednocześnie przepustką do strefy startu IV etapu.
 • zawodnicy, którzy ukończą IV Etap (finaliści) otrzymują tytuł Super Hero, czarną dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal.

V Limity czasu

 • Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy każdego z etapów Biegu, wynoszący po 45 minut.

VI Harmonogram

 • sobota, 7 listopada 2020r.

UWAGA: zawodnicy w strefie publicznej (budynki, strefa biuro, startu itp. mają obowiązek zakrywania ust maseczką)

 • 8:00-10:30 – praca biura zawodów na terenie Kolei Linowej Czantoria – okolice dolnej stacji

UWAGA: do Punktu Odbioru Pakietów musicie przyjść z wydrukowaną, wypisaną i podpisaną kartą uczestnika. Karta będzie do pobrania po zalogowaniu się na profil uczestnika na b4sportonline.pl

Etap I:

 • 11:00 – start pierwszego etapu mężczyzn
 • 11:10 – start pierwszego etapu kobiet
 • 11:45 – upłynięcie limitu na pokonanie pierwszego etapu dla mężczyzn
 • 11:55 – upłynięcie limitu na pokonanie pierwszego etapu dla kobiet

Etap II:

 • 12:00 – start drugiego etapu mężczyzn
 • 12:10 – start drugiego etapu kobiet
 • 12:45 – upłynięcie limitu na pokonanie drugiego etapu dla mężczyzn
 • 12:55 – upłynięcie limitu na pokonanie drugiego etapu dla kobiet

Etap III:

 • 13:00 – start trzeciego etapu mężczyzn
 • 13:10 – start trzeciego etapu kobiet
 • 13:45 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu dla mężczyzn
 • 13:55 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu dla kobiet

Etap IV:

 • 14:00 – start trzeciego etapu mężczyzn
 • 14:10 – start trzeciego etapu kobiet
 • 14:45 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu dla mężczyzn
 • 14:55 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu dla kobiet

 

 • 15: 30 – dekoracja zwycięzców (miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie)

VII Uczestnictwo

 1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

– w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

– nie   posiadają przeciwwskazań   zdrowotnych   do   udziału   w   Biegu     (do   punktu odbioru   pakietów   należy   przynieść   oświadczenie   o   braku   przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyzwaniu lub przedłożyć zaświadczenie lekarskie; oświadczenie   wraz   z   karta   uczestnika   będzie   dostępne   poprzez   panel   biura wirtualnego),

– dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

– dokonają zgłoszenia przez “Biuro Wirtualne” oraz odbiorą pakiet startowy w punkcie odbioru pakietów,

– stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie i wydrukowaną kartę uczestnika, wraz z kserokopią/fotokopią swojego dowodu osobistego – do wglądu).

 1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, adres   korespondencyjny   oraz   opcjonalnie   przynależność   klubową   i ewentualne dane do faktury VAT.
 2. Zgłoszeń można   dokonać  drogą   elektroniczną   poprzez  formularz  dostępny  na  stronie https://www.gorskamasakra.pl/ lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Limit uczestników określa się na 250 kobiet i 250 mężczyzn. (decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń)

VIII Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników Biegu Eliminator… czyli Rzeźnia w Beskidach wynosi:
  • 70zł – wpłacone do 31 października 2020,
 1. Opcjonalnie możliwy jest zakup okolicznościowej koszulki w cenie 60 zł do dnia 20 października 2020.

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

 1.  Opłatę startową należy wpłacać przez BlueMedia lub na konto:
Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kaczyniec 10/2
44-100 Gliwice 04 1090 1766 0000 0001 3262 6054
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL 04 1090 1766 0000 0001 3262 6054

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

 1. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę za wyjątkiem sytuacji wg zasad opisanych w paragrafie XV pkt.8.
 2. Opłata za zakup koszulki nie ulega zwrotowi.

IX Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w Biegu,
 • pamiątkową, dedykowaną na ten Bieg opaskę na głowę Attiq Thermo w kolorze uzależnionym od etapu do którego dotarli,
 • pamiątkowy medal,
 • pamiątkową bransoletkę na nadgarstek z logo zawodów w kolorach odpowiadających etapowi, do którego zawodnik się zakwalifikował (opaskę w kolorze zielonym – jako przepustkę do I etapu zawodnicy otrzymują w pakiecie startowym),
 • woda lub napoje izotoniczne,
 • lekki posiłek serwowany w okolicach dolnej stacji,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie Biegu,
 • możliwość zakupu koszulki w promocyjnej cenie,
 • nagrody dla najlepszych,
 • dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

X Punkt odświeżania

 • Punkt odświeżania będzie się znajdować przed strefą startu każdego z etapów

XI Nagrody i klasyfikacje

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
   • 18-29 lat
   • 30-39 lat
   • 40-49 lat
   • 50-59 lat
   • 60 i więcej lat
 1. W klasyfikacji w pierwszej kolejności jest brany pod uwagę ukończony etap (w kolejności finał, etap III , etap II , etap I), a następnie czas.
 2.  Przewidywane są nagrody finansowe na każdym z etapów, dla pięciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn.
 3. Przewidywane są nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych w końcowej klasyfikacji za miejsca 1-3. Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z kategorią open.
 4.  Szczegółowa lista nagród zostanie podana w osobnym komunikacie.
 5.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 6.  Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie Biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 7.  Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
 8.  Dekoracja zawodników odbędzie się w sobotę 07 listopada 2020 r. Dokładna lokalizacja i godzina zostanie podana w osobnym komunikacie.

Zawody posiadać będą kat. M – ATTIQ Ligi Biegów Górskich.

XII Bezpieczeństwo

 1. Podczas całej Imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń (nakazów i zakazów) nałożonych przez obowiązujące akty prawne.
 2. Obowiązkowa   odprawa  dla   zawodników   zostanie   udostępniona   on-line   najpóźniej   dzień przed startem Biegu.
 3. Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
 4. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.
 5. Trasę każdego z etapów należy pokonać po wyznaczonej strefie, pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Zabrania się posiadania kijków, pod rygorem dyskwalifikacji.
 7. Dozwolone jest używanie butów z kolcami oraz nakładek antypoślizgowych na buty.
 8. Zawodników obowiązują zasady fair play
 9. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.
 10. Zawodnik  przez cały czas trwania zawodów musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest folia NRC. Organizator ma prawo do wyrywkowej kontroli a osoby nie posiadające w/w folii na którymkolwiek z etapów nie zostaną dopuszczone do startu.
 11. W przypadku łamania zasad regulaminu organizator ma prawo nałożyć kary czasowe a w wyjątkowych sytuacjach podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika

XIII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków),
 • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

XIV Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych – Fundacja „Bieg Rzeźnika” z siedzibą w Gliwicach, ul. Kaczyniec 10/2, (dalej: „Organizator”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000501777.
 2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
 3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
  imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
  imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów w celach marketingowych i promocyjnych;
  adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora;
  numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych.
 5. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.
 6. Organizatora przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym z promocją oraz współorganizacją zawodów.
 7. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw z poza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja „Bieg Rzeźnika” 44-100 Gliwice, ul. Kaczyniec 10/2.
 8. Organizatora będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
 10. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu.
 11. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48 537637675

XV Postanowienia końcowe

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 07 listopada 2020 r. Dokładne informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 2. Przebieg trasy, będzie oznakowany przez Organizatora.
 3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.
 4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
 6. W roku 2020 nie przewiduje się odbioru depozytów. Rzeczy należy zostawiać we własnych samochodach na parkingu.
 7. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności związanych ze stanem epidemii SARS-CoV-2. Organizator w przypadku wprowadzenie zakazu organizowania Imprez o profilu niniejszej Imprezy przełożony termin imprezy na datę przypadającą w terminie do 12 miesięcy od dnia pierwotnej daty Imprezy. Wówczas osoby zarejestrowane i z opłaconymi pakietami zostaną z przeniesione na listę startową Imprezy w nowej (zmienionej dacie) albo mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila z informacją o zmianie daty Imprezy złożyć oświadczenie o zamianie navoucher o wartości 75 % uiszczonej opłaty startowej do wykorzystania na imprezy organizowane przez Fundację do dnia 31.12.2024 roku. Osoby które dokonały zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową)
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi niniejszego Biegu.
 10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  eliminator@gorskamasakra.pl